Bảo hiểm tai nạn viện phí

Bảo vệ cho rủi ro tai nạn 24/24 TOMATO cho bạn và các thành viên trong gia đình. Chương trình bảo hiểm viện phí chi trả cho chi phí nằm viện nội trú với mức phí rẻ từ 3000đ/ ngày và bảo vệ chi trả lên tới 100 triệu đồng