Bảo hiểm Trễ chuyến bay

An tâm cho chuyến đi cho bạn không còn ngại trễ chuyến, sản phẩm bảo hiểm chuyến bay sẽ chi trả cho bạn từ 200.000 đến 1,6 tr nếu chuyến bay bị chậm trễ quá giờ khởi hành từ 1h, 2h và 3h. Bồi thường tự động

.